Algemene Voorwaarden Flipse advocatuur in Utrecht

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 augustus 2019

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Flipse advocatuur in Utrecht: de eenmanszaak van mr. M. Flipse, gevestigd te Utrecht.
b. Opdrachtgever: de contractspartij van Flipse advocatuur.
c. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Flipse advocatuur.
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) welke Flipse advocatuur voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever is overeengekomen, een en ander exclusief verschotten en BTW.
e. Verschotten: de kosten die door Flipse advocatuur worden gemaakt in het belang van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten en leges.

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen tussen Flipse advocatuur en opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
b. Flipse advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten.

3. Overeenkomst

a. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat deze door Flipse advocatuur is aanvaard. Flipse advocatuur kan daarbij enkel worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat. Met de werkzaamheden zal pas een aanvang worden genomen nadat de voorakkoord getekende opdrachtbevestiging door Flipse advocatuur is ontvangen, terwijl tevens het gevraagde voorschot is voldaan en, bij zaken die op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden verricht, de toevoeging is verstrekt.
b. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Flipse advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
c. De advocaat voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van haar/hem mag worden verwacht. De opdracht houdt echter geen resultaatsverbintenis is maar een inspanningsverbintenis. Flipse advocatuur in Utrecht kan aldus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.
d. Flipse advocatuur in Utrecht is verder gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen, een en ander voor rekening en risico van cliënt. Flipse advocatuur in Utrecht is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze ingeschakelde derden.
e. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen samen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht na te komen. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
f. Bij het verstrekken van de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden dient opdrachtgever een afschrift van een geldig legitimatiebewijs en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel af te geven.

4. Honorarium

a. Flipse advocatuur in Utrecht brengt aan cliënt vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, te vermeerderen met verschotten en verschuldigde BTW. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b. Als honorarium hanteert Flipse advocatuur in Utrecht een uurtarief (exclusief BTW), welk tarief jaarlijks kan worden aangepast. Vanaf het moment van aanpassing van het tarief zal dit zonder nadere aankondiging automatisch van toepassing zijn op nieuwe opdrachten als ook op lopende overeenkomsten van opdracht.
c. Flipse advocatuur in Utrecht biedt tevens de mogelijkheid overeenkomsten van opdracht te verrichten op basis van een vaste prijsafspraak dan wel het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand. Indien cliënt hiervoor in aanmerking wenst te komen dient cliënt dit met Flipse advocatuur in Utrecht overeen te komen bij de totstandkoming van de overeenkomst.
d. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal door Flipse advocatuur in Utrecht maandelijks worden gedeclareerd. Flipse advocatuur in Utrecht is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, zonder dat cliënt gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.
e. Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft Flipse advocatuur in Utrecht het recht, zonder nadere aankondiging haar werkzaamheden voor cliënt in het kader van de verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van cliënt tot betaling over te gaan van de op dat moment openstaande facturen, alsook nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. Flipse advocatuur in Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van cliënt en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden.
f. Indien Flipse advocatuur in Utrecht genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen jegens opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering voor rekening van opdrachtgever.g. Opdrachtgever stemt bij voorbaat in met verrekening van voor hem/haar bestemde gelden, die worden aangehouden op de derden rekening en/of lopende rekening van Flipse advocatuur, met openstaande declaraties, ongeacht op welk dossier van opdrachtgever of op welke werkzaamheden deze declaraties betrekking hebben.

5. Gefinancierde rechtsbijstand

a. Met opdrachtgever is besproken of hij/zij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Flipse advocatuur in Utrecht namens opdrachtgever een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst. De beslissing of al dan niet een toevoeging wordtverleend, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen.
b. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage zal opleggen, welke door Flipse advocatuur in Utrecht aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Flipse advocatuur in Utrecht is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten. Artikel 4 sub g is van overeenkomstige toepassing.
c. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging (tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het op dat moment geldende uurtarief.

6. Bewaartermijn

a. Dossiers zullen gedurende zeven jaren worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Flipse advocatuur in Utrecht voor het laatst (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak zijn verricht.
b. Op verzoek van opdrachtgever kan het dossier aan opdrachtgever worden geretourneerd. Flipse advocatuur in Utrecht zal de kosten van toezending van het dossier in rekening brengen bij opdrachtgever.
c. Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. Flipse advocatuur in Utrecht zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

7. Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van Flipse advocatuur in Utrecht voor schade jegens opdrachtgevers en derden is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Flipse advocatuur in Utrecht gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat.
b. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Flipse advocatuur in Utrecht of bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium, een en ander met een maximum van € 10.000,–, behoudens opzet of grove schuld.
c. Flipse advocatuur in Utrecht is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op de rechtsverhouding tussen Flipse advocatuur in Utrecht en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. De rechtbank te Assen is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Flipse advocatuur in Utrecht verrichte werkzaamheden kennis te nemen.

9. Privacy

Flipse advocatuur in Utrecht verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Het privacy statement van Flipse advocatuur in Utrecht is raadpleegbaar op onze website.

10. Stichting derdergelden

Bekendmaking ex artikel 7.4 lid 2 sub f Voda: mr. M. Flipse is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen.

Algemene Voorwaarden Flipse advocatuur in Utrecht

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 augustus 2019

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Flipse advocatuur in Utrecht: de eenmanszaak van mr. M. Flipse, gevestigd te Utrecht.
b. Opdrachtgever: de contractspartij van Flipse advocatuur.
c. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Flipse advocatuur.
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) welke Flipse advocatuur voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever is overeengekomen, een en ander exclusief verschotten en BTW.
e. Verschotten: de kosten die door Flipse advocatuur worden gemaakt in het belang van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten en leges.

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen tussen Flipse advocatuur en opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
b. Flipse advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten.

3. Overeenkomst

a. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat deze door Flipse advocatuur is aanvaard. Flipse advocatuur kan daarbij enkel worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat. Met de werkzaamheden zal pas een aanvang worden genomen nadat de voorakkoord getekende opdrachtbevestiging door Flipse advocatuur is ontvangen, terwijl tevens het gevraagde voorschot is voldaan en, bij zaken die op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden verricht, de toevoeging is verstrekt.
b. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Flipse advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
c. De advocaat voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van haar/hem mag worden verwacht. De opdracht houdt echter geen resultaatsverbintenis is maar een inspanningsverbintenis. Flipse advocatuur in Utrecht kan aldus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.
d. Flipse advocatuur in Utrecht is verder gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen, een en ander voor rekening en risico van cliënt. Flipse advocatuur in Utrecht is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze ingeschakelde derden.
e. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen samen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht na te komen. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
f. Bij het verstrekken van de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden dient opdrachtgever een afschrift van een geldig legitimatiebewijs en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel af te geven.

4. Honorarium

a. Flipse advocatuur in Utrecht brengt aan cliënt vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, te vermeerderen met verschotten en verschuldigde BTW. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b. Als honorarium hanteert Flipse advocatuur in Utrecht een uurtarief (exclusief BTW), welk tarief jaarlijks kan worden aangepast. Vanaf het moment van aanpassing van het tarief zal dit zonder nadere aankondiging automatisch van toepassing zijn op nieuwe opdrachten als ook op lopende overeenkomsten van opdracht.
c. Flipse advocatuur in Utrecht biedt tevens de mogelijkheid overeenkomsten van opdracht te verrichten op basis van een vaste prijsafspraak dan wel het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand. Indien cliënt hiervoor in aanmerking wenst te komen dient cliënt dit met Flipse advocatuur in Utrecht overeen te komen bij de totstandkoming van de overeenkomst.
d. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal door Flipse advocatuur in Utrecht maandelijks worden gedeclareerd. Flipse advocatuur in Utrecht is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, zonder dat cliënt gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.
e. Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft Flipse advocatuur in Utrecht het recht, zonder nadere aankondiging haar werkzaamheden voor cliënt in het kader van de verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van cliënt tot betaling over te gaan van de op dat moment openstaande facturen, alsook nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. Flipse advocatuur in Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van cliënt en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden.
f. Indien Flipse advocatuur in Utrecht genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen jegens opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering voor rekening van opdrachtgever.g. Opdrachtgever stemt bij voorbaat in met verrekening van voor hem/haar bestemde gelden, die worden aangehouden op de derden rekening en/of lopende rekening van Flipse advocatuur, met openstaande declaraties, ongeacht op welk dossier van opdrachtgever of op welke werkzaamheden deze declaraties betrekking hebben.

5. Gefinancierde rechtsbijstand

a. Met opdrachtgever is besproken of hij/zij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Flipse advocatuur in Utrecht namens opdrachtgever een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst. De beslissing of al dan niet een toevoeging wordt verleend, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen.
b. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage zal opleggen, welke door Flipse advocatuur in Utrecht aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Flipse advocatuur in Utrecht is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten. Artikel 4 sub g is van overeenkomstige toepassing.
c. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging (tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het op dat moment geldende uurtarief.

6. Bewaartermijn

a. Dossiers zullen gedurende zeven jaren worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Flipse advocatuur in Utrecht voor het laatst (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak zijn verricht.
b. Op verzoek van opdrachtgever kan het dossier aan opdrachtgever worden geretourneerd. Flipse advocatuur in Utrecht zal de kosten van toezending van het dossier in rekening brengen bij opdrachtgever.
c. Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. Flipse advocatuur in Utrecht zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

7. Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van Flipse advocatuur in Utrecht voor schade jegens opdrachtgevers en derden is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Flipse advocatuur in Utrecht gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat.
b. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Flipse advocatuur in Utrecht of bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium, een en ander met een maximum van € 10.000,–, behoudens opzet of grove schuld.
c. Flipse advocatuur in Utrecht is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op de rechtsverhouding tussen Flipse advocatuur in Utrecht en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. De rechtbank te Assen is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Flipse advocatuur in Utrecht verrichte werkzaamheden kennis te nemen.

9. Privacy

Flipse advocatuur in Utrecht verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Het privacy statement van Flipse advocatuur in Utrecht is raadpleegbaar op onze website.

10. Stichting derdergelden

Bekendmaking ex artikel 7.4 lid 2 sub f Voda: mr. M. Flipse is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen.