PRIVACYVERKLARING Flipse advocatuur Utrecht

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

Algemeen

Flipse advocatuur Utrecht respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins is verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ookgegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens flipse advocatuur Utrecht verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Flipse advocatuur Utrecht verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

Flipse advocatuur Utrecht verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures innen van declaraties advisering, bemiddeling en verwijzing voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen Welke persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld?

Flipse advocatuur Utrecht verwerkt en verzamelt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening:

 1. Naam,
 2. Adres,
 3. Woonplaats,
 4. Telefoonnummer,
 5. E-mail,
 6. Geboortedatum,
 7. BSN-nummer,
 8. V-nummer,
 9. Betalingsgegevens,
 10. Kopieën van paspoort ( waarbij het BSN nummer is doorgestreept),
 11. Verblijfsvergunning.

Gegevens noodzakelijk voor diverse verblijfsrechtelijke, nationaliteitsrechtelijke, arbeidsrechtelijke procedures, fiscaalrechtelijke procedures, personen en familierechtelijke procedures, procedures in het kader van de WAV, procedures in het kader van sociale zekerheid en sociale voorzieningen die lopen bij de gemeente en overheidsorganisaties.

Medische gegevens (indien hiervoor toestemming is gegeven) voor zover relevant voor de juridische procedure

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Flipse advocatuuromdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Uw gegevens zijn nodig om juridische procedures te voeren, om u informatie te verschaffen over uw procedure, voor relevante communicatie betreffende de lopende procedures, voor de facturatie of om een toevoeging te kunnen aanvragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flipse advocatuur Utrecht deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Flipse advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Flipse advocatuur Utrecht persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Flipse advocatuuruw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Flipse advocatuuringeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. Voor zover u hier toestemming voor geeft kunnen uw gegevens worden gedeeld met medewerkers van Vluchtelingenwerk of Nidos, IND, Gemeente, SVB bank, Belastingdienst, Rechtbank, UWV, Raad voor Rechtsbijstand, behandelend artsen.

Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals Basenet.

Beveiliging persoonsgegevens

Flipse advocatuur Utrecht hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Flipse advocatuurgebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Flipse advocatuurin het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Flipse advocatuurneemt alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen.

Dit houdt onder meer in dat:

 1. toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 2. ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld-volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 3. inlog-en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 4. wij onze medewerkers trainen en een privacy cultuur stimuleren.
 5. het privacy beleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Flipse advocatuur Utrecht bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet-en regelgeving is vereist.

Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk vijf jaar na de procedure bewaard worden.

Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.

Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Privacy rechten van betrokkenen

–  Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 • recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 • recht van verzet
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Flipse advocatuuraan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Flipse advocatuur Utrecht, info@flipseadvocatuur.nl, Oorsprongpark 12, 3581 ET Utrecht.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. LGV advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Flipse advocatuur Utrecht zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn. Flipse advocatuur Utrecht houdt geen toezicht op-en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Flipse advocatuur Utrecht houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Flipse advocatuur Utrecht doorgegeven aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Flipse advocatuur Utrecht te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een kleintekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Flipse advocatuur Utrecht op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Flipse advocatuur Utrecht maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Flipse advocatuur Utrecht geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven.Flipse advocatuur Utrecht heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Flipse advocatuur Utrecht heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Flipse advocatuur.

Dit privacy statement is op d.d. 12 oktober 2019 vastgesteld.

PRIVACYVERKLARING Flipse advocatuur in Utrecht

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

Algemeen

Flipse advocatuur in Utrecht respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins is verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Flipse advocatuur in Utrecht verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Flipse advocatuur in Utrecht verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

Flipse advocatuur in Utrecht verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures innen van declaraties advisering, bemiddeling en verwijzing voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen welke persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld?

Flipse advocatuur in Utrecht verwerkt en verzamelt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening:

 1. Naam,
 2. Adres,
 3. Woonplaats,
 4. Telefoonnummer,
 5. E-mail,
 6. Geboortedatum,
 7. BSN-nummer,
 8. V-nummer,
 9. Betalingsgegevens,
 10. Kopieën van paspoort ( waarbij het BSN nummer is doorgestreept),
 11. Verblijfsvergunning.

Gegevens noodzakelijk voor diverse verblijfsrechtelijke, nationaliteitsrechtelijke, arbeidsrechtelijke procedures, fiscaal rechtelijke procedures, personen en familierechtelijke procedures, procedures in het kader van de WAV, procedures in het kader van sociale zekerheid en sociale voorzieningen die lopen bij de gemeente en overheidsorganisaties.

Medische gegevens (indien hiervoor toestemming is gegeven) voor zover relevant voor de juridische procedure

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Flipse advocatuur in Utrecht omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Uw gegevens zijn nodig om juridische procedures te voeren, om u informatie te verschaffen over uw procedure, voor relevante communicatie betreffende de lopende procedures, voor de facturatie of om een toevoeging te kunnen aanvragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flipse advocatuur in Utrecht deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Flipse advocatuur in Utrecht, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Flipse advocatuur in Utrecht persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Flipse advocatuuruw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Flipse advocatuur in Utrecht in geschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. Voor zover u hier toestemming voor geeft kunnen uw gegevens worden gedeeld met medewerkers van Vluchtelingenwerk of Nidos, IND, Gemeente, SVB bank, Belastingdienst, Rechtbank, UWV, Raad voor Rechtsbijstand, behandelend artsen.

Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals Basenet.

Beveiliging persoonsgegevens

Flipse advocatuur in Utrecht hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Flipse advocatuur in Utrech gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Flipse advocatuur in Utrecht in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkers overeenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Flipse advocatuur in Utrecht neemt alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen.

Dit houdt onder meer in dat:

 1. toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 2. ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld-volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 3. inlog-en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 4. wij onze medewerkers trainen en een privacy cultuur stimuleren.
 5. het privacy beleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Flipse advocatuur in Utrecht bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet-en regelgeving is vereist.

Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk vijf jaar na de procedure bewaard worden.

Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.

Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Privacy rechten van betrokkenen

–  Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 • recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 • recht van verzet
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Flipse advocatuur in Utrecht aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Flipse advocatuur in Utrecht, info@flipseadvocatuur.nl, Oorsprongpark 12, 3581 ET Utrecht.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Flipse advocatuur in Utrecht neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Flipse advocatuur in Utrecht zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn. Flipse advocatuur in Utrecht houdt geen toezicht op-en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Flipse advocatuur Utrecht houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Flipse advocatuur in Utrecht doorgegeven aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Flipse advocatuur in Utrecht te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een kleintekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Flipse advocatuur in Utrecht op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Flipse advocatuur in  Utrecht maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Flipse advocatuur in Utrecht geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Flipse advocatuur in Utrecht heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Flipse advocatuur in Utrecht heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Flipse advocatuur in Utrecht.

Dit privacy statement is op d.d. 12 oktober 2019 vastgesteld.